Jesteś tutaj: Start / Pomoc Społeczna

Pomoc Społeczna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pomoc społeczna - ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.  

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) na poziomie gmin. Realizując zadania pomocy społecznej współpracują oni, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Artykuły

2 lipca 2015

Rejon pracy socjalnej

Rejon pracy socjalnej

Imię i Nazwisko

Rejon

Izabella Borucińska

Gębarzów, Maków, Skaryszew: 1/2 prawa strona

Lidia Słowińska

Podsuliszka, Bujak, Dzierzkówek Stary, Antoniów, Odechowiec, Sołtyków, Skaryszew ul: Kunegundy

Bożena Leszczyńska

Chomentów- Socha, Chomentów- Puszcz, Chomentów Szczygieł, Magierów, Wilczna, Modrzejowice, Bogusławice, Edwardów, Wymysłów, Grabina, Stanisławów

Zofia Kozicka

Skaryszew: 1/2 lewa strona bez ulic: Rynek, Żeromskiego, Kunegundy Dzierzkówek Nowy, Tomaszów, Anielin, Zalesie, Niwa Odechowska

Aneta Lipiec

Wólka Twarogowa, Janów, Nowy Maków, Kobylany, Odechów, Skaryszew: ul. Rynek, ul. Wyszyńskieg

Anna Kowalczyk Skaryszew ul: Żeromskiego, ul. Twarogowa,  Huta Skaryszewska, Makowiec, Kazimierówka, Kłonowiec Kurek, Kłonowiec Koracz, Miasteczk