Jesteś tutaj: Start / Stypendia szkolne

Stypendia szkolne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przyznawanie pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Skaryszew odbywa się na podstawie ustawy o systemie oświaty  (rozdz. 8a, art. 90 tj.  Dz. U. z 2018 r.  poz. 2198 z późn. zm.) oraz Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skaryszew.

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 514 zł/osobę w rodzinie miesięcznie; dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 288 zł/ha przeliczeniowy.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie nieprzekraczających kwoty 514 zł na osobę w rodzinie zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt.2 ustawy o pomocy społecznej, przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednego z powodów określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej w szczególności ze względu na: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężką lub długotrwałą chorobę, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomanię, a także, przemoc w rodzinie.

Nie mogą ubiegać się o nie dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych – tzw. „zerówek”, gdyż są one objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a nie obowiązkiem nauki szkolnej.

UWAGA: Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

UWAGA:

O zasiłek szkolny należy ubiegać się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od jego wystąpienia.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje dla:
a) uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
c) uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
d). słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może być przyznane w jednej lub kilku z następujących form:
1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;
4. Świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna to za właściwe.

JAKIE DOKUMENTY BĘDĄ POTRZEBNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU?

 • zaświadczenie  o dochodach netto za jeden miesiąc (sierpień 2018r.) z zakładu pracy,
 • decyzja o korzystaniu z pomocy finansowej MGOPS
 • decyzja z Powiatowego Urzędu Pracy (czy bezrobotny posiada prawo do zasiłku) lub  oświadczenie o braku zarejestrowania
 • przekazy o odprowadzonych składkach na ubezpieczenie rolnicze za miesiąc sierpień 2018r.,   (jeśli osoba jest rolnikiem)
 • kopia decyzji o pobieranych świadczeniach rodzinnych (zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny,  dodatki, itp.) –jeżeli nie korzysta się z tych świadczeń, potrzebne będzie zaświadczenie potwierdzające ten fakt
 • odcinek o wysokości pobranej  renty/emerytury za sierpień 2018r.
 • decyzja o przyznanych alimentach

 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych:
1. na zasadach ogólnych:

 • dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności gospodarczej z US oraz zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach za miesiąc sierpień 2018r

2.w formie zryczałtowanego podatku dochodowego:

 • dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności w formie ryczałtu oraz zaświadczenie od  księgowego lub oświadczenie osoby o osiągniętym dochodzie za miesiąc sierpień 2018r.

3.w formie karty podatkowej:

 • decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej oraz oświadczenie o osiągniętym  dochodzie za miesiąc sierpień 2018r.

 

Zasady przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów n a rok szkolny  zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (rozdz. 8a, art. 90 tj. Dz. U. z 2018 r.   poz. 2198  z późn. zm..)

Uwaga:

 1. Stypendium szkolne zostanie wypłacone po uprzednim przedstawieniu dokumentów potwierdzających poniesiony zakup pomocy edukacyjnych ucznia w okresie od 1 września do
  30 czerwca danego roku szkolnego - ( faktura/ rachunek wystawiony na jednego z rodziców ze wskazaniem na konkretnego ucznia uprawnionego do stypendium szkolnego).
 2. Powyższe wydatki na rok szkolny 2018/2019 nie mogą być dokonane wcześniej niż przed dniem 01.08.2018r.

Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. strój na lekcje wychowania fizycznego, obowiązujący zgodnie z regulaminem szkoły strój szkolny) lub z jego zainteresowaniami i rozwojem jego zdolności (np. kimono dla ucznia trenującego karate).

Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, buty) należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

Wnioski o udzielenie stypendium należy składać w MGOPS w Skaryszewie przy ul. Słowackiego 6  pokój  6a     do 15 września 2018r.

 Kontakt :

Jadwiga Żurek -  pracownik socjalny

Tel. 48 610 32 84