Świadczenia pieniężne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZASIŁEK STAŁY

Komu przysługuje:

1. Pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (tj. 634,00 zł).
2. Pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. 514,00 zł na osobę).
 
Jaka wysokość:
1. W przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnica między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby; jednak nie więcej niż 604,00 zł miesięcznie.
2. W przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
3. Zasiłek stały nie może być niższy niż 30 zł miesięcznie; oraz nie wyższy niż 604,00 zł.
 
Definicje:
 
Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej: wynosi 604,00 zł.
 
Kryterium dochodowe rodziny: iloczyn kwoty kryterium dochodowego czyli kwoty 514,00 zł. i liczby osób w rodzinie
 
Osoba samotnie gospodarująca: to osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe

Rodzina: osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące
 
Całkowita niezdolność do pracy: oznacza całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidzkiej lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 
Niezdolność do pracy z tytułu wieku: oznacza ukończenie przez kobietę 60 lat i 65 lat przez mężczyznę
 
W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, zasiłek stały nie przysługuje.
 

ZASIŁEK OKRESOWY


Przysługuje w szczególności ze względu na:


1. Długotrwałą chorobę
2. Niepełnosprawność
3. Bezrobocie
4. Możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. 

Komu przysługuje:

1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (nie więcej niż 634,00 zł)
2. Rodzinie, w której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (nie więcej niż 514,00 zł na osobę). 


Jaka wysokość:

 
1. W przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz rodziny 5O% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej/rodziny a dochodem tej osoby/rodziny.
2. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie
 
 
ZASIŁEK CELOWY

Przysługuje w szczególności:

Na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej – może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości: zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, biletu kredytowanego, kosztów pogrzebu. 

Komu przysługuje:

1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (nie więcej niż 634,00 zł)
2. Rodzinie, w której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (nie więcej niż 514,00 zł na osobę)
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach: osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może zostać przyznany:


- specjalny zasiłek celowy – nie podlegający zwrotowi w wysokości nie przekraczającej kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny

-specjalny zasiłek celowy – pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową

4. Osobie bezdomnej i innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

5. Osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej 

Wysokość zasiłku celowego uwarunkowana jest od możliwości finansowych Ośrodka Pomocy Społecznej.