Wymagane dokumenty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podstawowe dokumenty przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne

    
Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:

1. Uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny.

2. Skrócony opis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka

3. Orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w     
    przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne

4. Zaświadczenie szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia

5. Zaświadczenie szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o
    umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej

6. Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio
   * zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku
     kalendarzowym poprzedzający okres zasiłkowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem
     dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych
   * zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za
     dany rok albo decyzję ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej
   * zaświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym
     okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku
     dochodowym, od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
   * oświadczenia członków rodziny i wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres
     zasiłkowy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu
   * oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres
     zasiłkowy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu
   * oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu przez członków rodziny w poprzednim
     roku kalendarzowym
   * zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach
     przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy albo nakaz
     płatniczy za ten rok
   * umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego sie w posiadaniu rodziny
     gospodarstwa rolnego w dzierżawę na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu
     społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty
     określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji
     Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
   * umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania
     przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną
   * przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są
     zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny
   * kopię odpisu wyroku sądowego zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu
     posiedzenia zatwierdzającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące  
     faktyczną wysokość otrzymanych alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz
     zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów niższych niż
     zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej
     bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości alimentów
   * zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku
     kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
   * dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu
   * dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu
   * dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca
     przez członka rodziny

7. Iinformację o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka w przypadku osoby faktycznie
    opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka

8. Kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby
    uczącej się

9. Kopię karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na
    podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot
    Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której
    mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (DZ. U. Nr 128, poz. 1175, z
    późn. zm.) zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu
    uchodźcy

10. Kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu 
    małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Wzory wniosków, zaświadczeń i oświadczeń można pobrać w zakładce druki do pobrania