Jesteś tutaj: Start / MGOPS w Skaryszewie

MGOPS w Skaryszewie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie
ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie realizuje zadania związane z szeroko pojętą pomocą podopiecznym. Wspomnianą pomocą może być objęty każdy, kto spełnia warunki wymienione w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593 z późn. zm.)  W/w ustawa określa sposób, kryteria oraz rodzaje przyznawanych świadczeń pieniężnych, rzeczowych, pomocy w postaci posiłków, pracy socjalnej i usług opiekuńczych.Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie realizuje również zadania wynikające z innych ustaw m. in.:

* ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255 z późn. zm.),

* ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U z 2007 Nr 192, poz.1378 ze zm.).

* ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2001 nr 71 poz. 734 z późn. zm.),

* ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887 z późn. zm.),

* ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001 z późn. zm.),

* ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 z późn. zm.).

* oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2003 nr 128 poz. 1175 z późn. zm.).

Autor: Tomasz Kalita