Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie

Program Rodzina 500 plus

Program „Rodzina 500 plus” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. poz. 195), z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia.

KTO OTRZYMA ŚWIADCZENIE 500 zł?

  • świadczenie na pierwsze dziecko także dla mniej zamożnych rodzin
  • świadczenie 500 zł dla każdej rodziny na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat
  • Kryterium dochodowe na pierwsze dziecko: 800 zł lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego
  • Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  • W projekcie ustawy nie ma zapisu o ograniczeniach dla najbogatszych

 

JAK OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE 500 zł?

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK:

WNIOSKI O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE MOŻNA SKŁADAĆ POCZĄWSZY OD 1 KWIETNIA 2016R DO 1 LIPCA 2016R.

NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Wnioski będzie można również składać osobiście w Miejsko-Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Skaryszewie ul. Słowackiego 6, pokój 7

Świadczenie wychowawcze 500 zł będzie przysługiwało dziecku do 18 r. życia, jednak dziecko do 25 r.ż., które nadal mieszka z rodzicami nadal będzie uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie, dzięki czemu jego młodszy brat lub siostra będą mogli nadal otrzymywać świadczenie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego: 1200 zł.

CZY RODZINY MIESZKAJĄCE ZA GRANICĄ będą mogły pobierać świadczenie?

Projekt ustawy przewiduje, że świadczenie nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej.

UWAGA!

Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r.
Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 30 czerwca 2016 r.), prawo do świadczenia zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

Szczegółowe informacje w zakresie Programu „Rodzina 500 plus” można uzyskać pod numerem tel. 48 610 32 84 wew.22

Informujemy, iż od 1 sierpnia 2017 r. zmianie ulegną wzory wniosków o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny.

Nowe wzory wniosków o świadczenia dla rodzin - pobierz.

Pliki do pobrania