Projekt systemowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie pn. „Dać Szansę” 2008 rok

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 lipca 2015

W okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2008 roku w imieniu Gminy Skaryszew Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie realizuje projekt Pt: „ DAĆ SZANSĘ”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz ze środków własnych Gminy Skaryszew.

Projekt realizowany jest w siedzibie

MGOPS w Skaryszewie

przy ul. Słowackiego 6

26 640 Skaryszew

Tel./fax.: 048 610-32-84, e-mail mgopsskaryszew@skaryszew.pl

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa grupy mieszkańców gminy Skaryszew, bezrobotnych Klientów pomocy społecznej pozostających bez pracy, co najmniej 12 miesięcy w wieku od 27 do 50 lat, z niskimi lub zdezaktualizowanymi kwalifikacjami zawodowymi.

Powrót na rynek pracy a w konsekwencji reintegracja społeczna umożliwić ma dostarczenie uczestnikom projektu kompleksowego wsparcia. Ma ono polegać z jednej strony na wzmocnieniu psychicznym, podniesieniu wiary we własne możliwości, z drugiej - na wyposażeniu uczestników projektu w wiedzę na temat własnych predyspozycji zawodowych, umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz podniesieniu kwalifikacji zawodowych bądź przekwalifikowaniu.

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy 33 osoby, które zgłosiły swój akces ( wywiad środowiskowy – deklaracje w III 2008r.).

W dniu 27 maja 2008 roku w siedzibie ośrodka Pomocy w Skaryszewie odbyło się spotkanie rekrutacyjne mające na celu wyłonienie grupy spełniającej kryteria projektu.

W spotkaniu wzięły udział osoby zainteresowane udziałem w projekcie. Rekrutacje przeprowadziły Koordynator projektu oraz Kierownik MGOPS. Spośród osób, które zgłosiły chęć przystąpienia do projektu wyłoniona została grupa 12 osób oraz zaplanowano nabór przez złożenie propozycji innym osobom w przypadku rezygnacji osób deklarujących swój udział ( lista rezerwowa 5 osób)

Od miesiąca czerwca 2008r. rozpoczęły się warsztaty prowadzone przez psychologa oraz doradcę zawodowego zorganizowane dla 12 osobowej grupy beneficjentek projektu.

Natomiast w okresie od 5 sierpnia do 20 sierpnia 2008 roku odbywały się zajęcia z informatykiem mające na celu przybliżenie podstaw z obsługi komputera.

Od miesiąca września 2008r. zaplanowaliśmy rozpoczęcie szkoleń zawodowych dla uczestniczek projektu. W ramach postępowania wyłoniono firmę, która zajmie się przeprowadzeniem szkoleń zawodowych na kierunkach:

  1.  Kurs prawa jazdy kat. B dla czterech osób
  2.  Kurs gastronomiczny z elementami obsługi kasy fiskalnej dla pięciu osób
  3.  Kurs administracyjno – biurowy z obsługą komputera dla jednej osoby
  4.  Kurs kroju i krawiectwa dla jednej osoby
  5.  Kurs fryzjerski z elementami obsługi kasy fiskalnej dla jednej osoby.

 Beneficjętki projektu dzięki ukończeniu tych kursów mają możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. Ponadto powyższe kursy uwzględniają potrzeby lokalnego rynku pracy.

W dniu 15 września 2008r. rozpoczął się pierwszy kurs na prawo jazdy kat.B Natomiast od 17 września b.r. rozpoczęły się: kurs administracyjno- biurowy z obsługą komputera oraz kurs gastronomiczny.

Wszystkie zajęcia w ramach kursów odbywają się w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Radomiu ul. Saska 4/6. Osoby uczestniczące w kursach będą miały refundowane koszty dojazdów na zajęcia oraz zapewniony gorący posiłek.

Pod koniec grudnia 2008r planujemy zorganizować spotkanie integracyjne z uczestniczkami projektu. Celem spotkania będzie wymiana doświadczeń nabytych przez uczestniczki podczas realizacji projektu. Ponadto uczestniczki spotkania będą miały możliwość dokonania prezentacji nabytych umiejętności podczas szkoleń zawodowych np.: usługi fryzjerskie, usługi krawieckie oraz gastronomiczne. Spotkanie to jest także ważne dla nas, jako realizatora projektu, gdyż pozwoli nam dokonać oceny zmian, jakie się dokonały u tych osób podczas trwania projektu ( zmiana wizerunku, zmiany osobowościowe- przełamanie niechęci, apatii, braku we własne siły), chcemy dowiedzieć się także czy zastosowane formy wsparcia w ramach kontraktów socjalnych ułatwiły uczestniczkom projektu opracowanie „pomysłu na siebie”.

Autor: Tomasz Kalita