Projekt systemowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie pn. „Dać Szansę” II edycja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 lipca 2015

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku w imieniu Gminy Skaryszew Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie realizuje po raz drugi projekt Pt: „ DAĆ SZANSĘ”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz ze środków własnych Gminy Skaryszew.

Projekt  realizowany jest w siedzibie

MGOPS w Skaryszewie przy ul. Słowackiego 6, 26 640 Skaryszew

Tel./fax.: 048 610-32-84, e-mail mgopsskaryszew@skaryszew.pl

 

Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja społeczna oraz zdrowotna grupy mieszkańców gminy Skaryszew pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Ponadto projekt ten ma na celu poprawę, jakości funkcjonowania w rodzinie i w społeczeństwie osób współuzależnionych, zmotywowanie tych osób do tworzenia środowiska trzeźwościowego w naszej gminie. Osoby uczestniczące w projekcie mają możliwość nauczenia się nowych umiejętności psychologicznych i interpersonalnych niezbędnych do poprawy, jakości swojego życia. Ponadto uzyskają wiedzę na temat choroby alkoholowej i współuzależnienia oraz odchodzenia od negatywnych i szkodliwych sposobów przystosowywania się do sytuacji. Jednocześnie w ramach realizowanego projektu będzie funkcjonował Punkt Konsultacyjny w ramach działalności, którego osoby w formie indywidualnych konsultacji będą mogły skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa, interwencji kryzysowej, z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, pracy socjalnej oraz otrzymają informacje o swoich uprawnienia. Zaplanowano działania skierowane także do otoczenia ( dzieci) osób biorących udział w projekcie. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy 37 osób, które zgłosiły swój akces ( wywiad środowiskowy – formularz zgłoszenia w III 2009r.).

Dzięki udziałowi w projekcie Ośrodek Pomocy uzyskał środki finansowe na zatrudnienie pracownika socjalnego, który wykonuje zadania wynikające z realizowanego projektu oraz zadania w ramach ustawy o pomocy społecznej. Pozyskanie dodatkowego etatu jest dużym odciążeniem dla pozostałej kadry Ośrodka, gdyż liczne zmiany w zakresie pomocy społecznej nakładają coraz więcej obowiązków na pracowników socjalnych. Dzięki środkom finansowym z Europejskiego Funduszu Społecznego mamy możliwość wyposażenia stanowisk pracy w ośrodku pomocy w nowy sprzęt oraz meble.

W dniu 20 kwietnia 2009 roku w siedzibie ośrodka Pomocy w Skaryszewie odbędzie się spotkanie rekrutacyjne mające na celu wyłonienie grupy spełniającej kryteria projektu.

Od miesiąca maja 2009r. rozpoczną się zajęcia zaplanowane w ramach projektu skierowane bezpośrednio do uczestników projektu i zakończą się w grudniu 2009 roku.

Autor: Tomasz Kalita