Projekt systemowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie pn. „Dać Szansę” 2010 rok

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 lipca 2015

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie realizuje po raz drugi projekt Pt: „ Dać Szansę”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz ze środków własnych Gminy Skaryszew.

Budżet projektu obejmuje dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 175 134, 69 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 20 546, 52 zł. Celem ogólnym projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zdrowotnej grupy w stosunku do rodzin z problemami opiekuńczo-w wychowawczymi. Natomiast w przypadku młodzieży celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna, edukacyjna, zawodowa oraz zdrowotna.

Ponadto projekt ten ma na celu nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów w rodzinie, poprawę relacji w rodzinie, wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców, poprawę komunikacji w rodzinie oraz rozwój kompetencji społecznych i zawodowych wśród młodzieży biorącej udział w projekcie. Osoby uczestniczące w projekcie mają możliwość nauczenia się nowych umiejętności psychologicznych i interpersonalnych niezbędnych do poprawy, jakości swojego życia. Jednocześnie w ramach realizowanego projektu będzie funkcjonował Punkt Konsultacyjny w ramach działalności, którego osoby w formie indywidualnych konsultacji będą mogły skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa, interwencji kryzysowej, z zakresu prawa pracy, pracy socjalnej oraz otrzymają informacje o swoich uprawnieniach.

Dla grupy 13 osób z problemami opiekuńczo – wychowawczymi zaplanowano trening umiejętności i kompetencji społecznych- zajęcia grupowe oraz spotkania indywidualne z psychologiem. Przewidziano także w warsztaty autoprezentacji i wizażu. Natomiast dla grupy młodzieży w liczbie 5 osób przewidziano zajęcia grupowe i spotkania indywidualne z doradca zawodowym oraz indywidualną opiekę psychologiczną oraz trening asertywności. 5 osób zostanie skierowane na kurs prawa jazdy kat. B. Będą to dodatkowe kwalifikację, które mogą być pomocne w poszukiwaniu pracy. Wszyscy uczestnicy projektu podczas zajęć grupowych mają zapewniony gorący posiłek.

Ponadto dla każdego uczestnika projektu przewidziano wsparcie dochodowe w postaci zasiłków celowych. Zaplanowano działania skierowane także do otoczenia ( dzieci) osób biorących udział w projekcie. Dzięki udziałowi w projekcie Ośrodek Pomocy uzyskał środki finansowe na zatrudnienie pracownika socjalnego, który wykonuje zadania wynikające z realizowanego projektu oraz zadania w ramach ustawy o pomocy społecznej. Dzięki środkom finansowym z Europejskiego Funduszu Społecznego mamy możliwość wyposażenia stanowisk pracy w ośrodku pomocy w nowy sprzęt oraz meble. W tegorocznym budżecie projektu zaplanowano środki finansowe na utworzenie stroni internetowej projektu. 

Autor: Tomasz Kalita